meer energie, meer veerkracht, minder pijn

Privacy & Voorwaarden

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Volgens wet mag een bedrijf niet meer gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk. Gegevens mogen niet gedeeld worden tenzij de u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Hoe Reflexief omgaat met de uw gegevens staat beschreven onder paragraaf 4.

Algemene voorwaarden

Reflexief, voetreflexologie massage advies biedt therapeutische massages aan op handen, voeten en oren.  De massages zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid en van het dagelijks functioneren,  en het vergroten van het welbevinden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reflexief voetreflexologie massage advies (hierna te noemen Reflexief), ingeschreven bij de KvK onder nummer KvK 09718948 en gevestigd te Renkum, aan de Kuijpersweg 30, 6871 ED Nederland.

1 Toepasselijkheid

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Reflexief.

1.2) Reflexief is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Cliënten die onder behandeling zijn worden voorafgaand aan publicatie over de wijzigingen geïnformeerd.

2 Afspraak maken en intake

2.1) De eerste afspraak bestaat uit een intake met als doel de klacht te verhelderen en de gezondheid van de cliënt in kaart te brengen. Op basis van de intake wordt een behandeltraject ingezet.

2.2) Acute klachten nemen meestal 4 tot 6 behandelingen in beslag. Chronische klachten nemen vaak meer behandelingen in beslag. Na 7 behandelingen vindt evaluatie plaats en afgesproken hoe verder te gaan of de behandeling te beëindigen.

2.3) Reflexzonetherapie is een complementaire behandeling en kan naast een reguliere medische, fysiotherapeutische of podotherapeutische behandeling worden ondergaan. Reflexief neemt alle zorgvuldigheid in acht om te voorkomen dat de behandelingen elkaar versterken. Een reflexzonebehandeling kan een medische behandeling niet vervangen. Reflexief stelt geen medische diagnoses.

3 Afspraak annuleren

3.1) Behandeling vindt plaats op afspraak. Kan de client een afspraak niet nakomen, dan kan hij de afspraak kosteloos afzeggen, mits dit minimaal 24 uur van tevoren is gemeld. Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd, behoudt Reflexief zich het recht voor 50%  van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij ‘no show’ brengt Reflexief het gehele bedrag in rekening. Dit geldt niet in geval van ziekte of andere vormen van overmacht.

4 Vastleggen gegevens en privacy

4.1) De zorgverzekeraar vraagt de volgende gegevens op de nota de vermelden:

  • naam, voorletters, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • kosten van het consult

4.2) Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dossier bij te houden. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand, de ziektegeschiedenis van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

4.3) De cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en de correctheid van de gegevens in het cliëntendossier.

4.4) De gegevens uit het dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

  • ten behoeve van facturering en financiële administratie;
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of in geval van verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van de clië
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

4.5) Gegevens kunnen slechts voor andere doeleinden worden gebruikt, wanneer expliciete toestemming is gevraagd aan de cliënt.

4.6) Het kan noodzakelijk zijn voor de behandeling om gezondheidsgegevens op te vragen bij de huisarts of een andere zorgverlener. Dit kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.

4.7) Om privacy van cliëntgegevens en het dossier te waarborgen gaat Reflexief zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens en heeft als enige toegang heeft tot de gegevens in het dossier.

4.8) Reflexief is gehouden aan wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

5 Facturering en betaling

5.1) Bij het aangaan van de behandeling zoals die in de intake besproken wordt, verplicht  de cliënt zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten.

5.2) Betaling dient te geschieden middels een factuur, contante betaling of bankoverschrijving.

5.3) Behandelingen van Reflexief zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid en door de Belastingdienst vrijgesteld van belasting toegevoegde waarde (BTW).

5.4) Reflexief voldoet aan vereiste opleidings- en kwaliteitseisen en is geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De behandelingen van Reflexief worden derhalve door de zorgverzekeraar vergoed uit het pakket alternatieve zorg. De cliënt dient zich door de zorgverzekeraar te laten informeren over de hoogte van de vergoeding.

5.5) Reflexief is niet verantwoordelijk voor het declareren van de zorgnota bij de zorgverzekeraar.

  1. Betalingstermijn

6.1)      Voor het voldoen van de facturen neemt Reflexief een betalingstermijn van 2 weken in acht.

6.2) Wanneer binnen deze termijn na tweede schriftelijke herinnering geen volledige betaling is ontvangen, dan wordt het openstaande bedrag, volgens de wet, verhoogd met € 40,00 euro incassokosten en de verschuldigde rente.

6.3) Volgt hierop  geen volledige betaling, dan behoudt Reflexief zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen, waarbij alle kosten binnen- of buitenrechtelijk kunnen worden verhaald.

7 Aansprakelijkheid

7.1) Reflexief is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

7.2) Reflexief is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.

7.3) De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Reflexief. Reflexief kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.

8 Klachtenregeling

Download hier de brochure

8.1) Bij aanvang van een behandeling wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de klachtenregeling.

8.2) Klachten van de cliënt, ervaren tekorten of onvrede dienen altijd eerst te worden besproken met de therapeut. Een klacht kan schriftelijk dan wel mondeling worden neergelegd bij de therapeut. Gaat de cliënt niet akkoord gaat met aangeboden oplossing verwijst Reflexief door naar de klachtenfunctionaris van de VNRT, beroepsvereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten. Deze regeling voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De klachtenregeling is gepubliceerd op www.vnrt.nl

8.5) De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en Reflexief te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt door naar de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

8.6) De geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Reflexief is aangesloten bij de SCAG, die deze geschillencommissie verzorgd. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor cliënt als voor de therapeut. Aan het indienen van een geschil zijn kosten verbonden.

Opgesteld 23-03-2018 Laatst aangepast 04-12-2023